Zápis do MŠ 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy informuje o  zápise detí do Materskej školy Kvetoslavov na školský rok 2021/22.                  

 V zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) :                                                                

  1. Termín prijímania žiadosti : 10. 5. 2021 –   14. 5. 2021
  2. Spôsob podania žiadosti v uvedených termínoch:
  • poštou /adresa MŠ Kvetoslavov 264, 930 41 Kvetoslavov/
  • osobne /poštová schránka MŠ/
  • osobne /riaditeľňa MŠ : dňa 12.5. v čase od 16.00.- 18.00 hod. ,                                                                             ostatné určené dni od 11.00- 13.00 /, s dodržiavaním hygienicko – epidemiologických opatrení
  1. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou do 15. júna 2021.

Podmienky prijímania deti do Materskej školy

  • prednostne sa prijímajú deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obci Kvetoslavov

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku                              

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

riaditeľka MŠ

Soňa Tureková