Poplatky

Úhrada poplatkov za MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len MŠ) prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške :

  •  30,- €
  • Zriaďovateľ si vyhradzuje právo, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, poskytnúť zákonnému zástupcovi z vyššie uvedených platieb zľavu do výšky 100 % . Za prípad hodný osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť,  že materskú školu navštevujú dvojičky, alebo trojičky zákonných zástupcov, ktorí obaja majú v obci Kvetoslavov trvalý pobyt  )

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. Ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky .
  2. Zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  3. Ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Túto skutočnosť oznámi riaditeľ MŠ zriaďovateľovi.

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet OÚ Kvetoslavov v OTP banke (prevodom, poštovou poukážkou):

  IBAN: SK3275000000004030194852

Variabilný symbol (VS) určí riaditeľ MŠ pri nástupe dieťaťa do MŠ. Zoznam VS dodá riaditeľ MŠ písomne do 5 pracovných dní po  zahájení školského roka zriaďovateľovi a vedúcej školskej jedálne alebo do 3 pracovných dní od nástupu dieťaťa do MŠ.  VS priradení dieťaťu je platný po celú dobu dochádzky dieťaťa do MŠ a je nemenný.

V prípade ak platíte poplatky poštovou poukážkou – je možné si ju vyžiadať od p.uč.

Pri neuhradení poplatku v danom mesiaci zákonným zástupcom bude dieťa z materskej školy po ústnom, následne  písomnom upozornení vylúčené z materskej školy riaditeľom MŠ.

Poplatky RZ

Vážení rodičia,
výška príspevkov ZRPŠ pri MŠ Kvetoslavov na šk. rok 2020/2021 bola schválená rodičmi na RZ dňa 08.09.2021 a to nasledovne :

  • 28,-€ príspevok ZRPŠ / šk. rok
  • 12,-€ príspevok na hygien. potreby/ šk. rok

Obe sumy je možné zaplatiť prevodom na účet RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA do 31.10.2021 :

číslo účtu: SK 38 0200 0000 0033 7822 8254 
do správy pre prijímateľa  prosíme uviesť: meno a priezvisko dieťaťa
variabilný symbol : 20202022
konštantný symbol: 0558

Poplatky za školskú jedáleň

Pre školský rok 2021/2022 sa upravujú ceny obedov a podmienky prihlasovania a odhlasovania vašich detí zo školského stravovania, nakoľko dodávka stravy bude riešená s dovozom z inej školskej jedálne. Prihlásiť sa na stravovanie respektíve odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13:45 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Dieťa sa na stravu dá prihlásiť /odhlásiť  výlučne u vedúcej ŠJ na tel. čísle: +421 948 457 770 alebo +421 907 985 381. Jedálne lístky nájdete na webovej stránke www.eskoly.sk

Ceny stravného z dovozu počas opravy ŠJ pri MŠ Kvetoslavov: 

Desiata:    0,55 EUR                                                                                                        Obed:       1,30 EUR                                                                                                        Olovrant:  0,45 EUR                                                                                                        Réžia:      0,50 EUR

Spolu:       2,80 EUR / celodenná strava pre MŠ/

Šeky na stravu sa vydávajú do 15. dňa  v mesiaci. Platbu treba zrealizovať do 25.dňa v mesiaci, nakoľko sa musí uhradiť faktúra za stravné poskytovateľovi.

Za pochopenie Vám ďakujem                       
vedúca ŠJ Hellerová